Kig Begu Pasad: Ki talu' nug megbebaya' (Bagong Tipan: Maayong balita alang kanimo)

Linguagem: Central Subanen

Version Information

Informações sobre direitos de autor

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.